ເງື່ອນໄຂ

ຂໍ້ຕົກລົງແລະເງື່ອນໄຂ

ກຸ່ມບໍລິສັດ TRADING789 ລວມເຖິງ TRADING789 ຍິນດີໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນ ເນື້ອຫາ ເຄື່ອງມື ຜະລິດຕະພັນ ແລະບໍລິການໃນເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ( ຄຳວ່າ  “ເວັບໄຊທ໌ຂອງ TRADING789” ໝາຍເຖິງເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ທັງໝົດ ຕະຫຼອດຈົນເນື້ອຫາລວມທັງຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການ )

ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດນີ້ລວມໄປເຖິງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການ ທ່ານສາມາດໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ TRADING789

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກຳນົດນີ້ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກຳນົດນີ້ເປັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກພັນລະຫວ່າງທ່ານແລະ TRADING789 ການເຂົ້າເຖິງແລະການໃຊ້ງານຂອງທ່ານໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ຖືວ່າເປັນການຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂແລະປະກາດທາງກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ການເຂົ້າໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ຂອງທ່ານ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ກຳນົດການໃຫ້ບໍລິການ ມີຜົນເມື່ອທ່ານໄດ້ເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ TRADING789

TRADING789 ອາດປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກຳນົດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວໄດ້ໂດຍເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ແລະກົດເຂົ້າໄປຍັງເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກຳນົດທີ່ຈະຢູ່ດ່ານລຸ່ມຂອງເວັບໄຊທ໌ ການໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ນີ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຖືເປັນການຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂສະບັບທີ່ແກ້ໄຂແລ້ວ ການປ່ຽນແປງຫຼືແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກຳນົດສະບັບປັບປຸງຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໂດຍ TRADING789  ແລະການປ່ຽນແປງ ຫຼືແກ້ໄຂໃດໆ ຈະບໍ່ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ ເງື່ອນໄຂແລະຂໍ້ກຳນົດນີ້ນອກຈາກຈະມີຜົນຜູກພັນລະຫວ່າງທ່ານແລະ TRADING789 ແລ້ວຍັງລວມເຖິງລູກຄ້າ ຫຼືຂໍ້ຕົກລົງທາງບັນຊີ ແລະຂໍ້ຕົກລງທີ່ຄວບຄຸມຂໍ້ມູນ ເນື້ອຫາ ເຄື່ອງມື ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການຂອງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ TRADING789

ການໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ TRADING789

ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ມຸ່ງໝາຍເພື່ອການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເພື່ອການຄ້າ ເວັ້ນແຕ່ທ່ານແລະ TRADING789 ໄດ້ດຳເນີນການຕົກລົງຮ່ວມກັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ

ການກະຈາຍຂໍ້ມູນ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເຂົ້າຊົມ

ຂໍ້ມູນພາຍໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ມຸ່ງໝາຍເພື່ອການແຈກຈ່າຍ ຫຼືໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນໃນປະເທດ,ເຂດອຳນາດສານໃດໆ ທີ່ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍຫຼືຂໍ້ບັງຄັບ ພາຍໃນເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ບໍ່ມີບໍລິການຫຼືການລົງທຶນໃດໆສຳຫຼັບບຸກຄົນໃນປະເທດທີ່ການໃຫ້ບໍລິການຫຼືການລົງທຶນດັ່ງກ່າວ ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍຫຼືຂໍ້ບັງຄັບພາຍໃນປະເທດນັ້ນໆ
ຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ນີ້ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບຂໍ້ກຳນົດ ແລະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຫຼືບັງຄັບໃນປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ ບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ທີ່ຖືວ່າເປັນການຊັກຈູງໃຫ້ຊື້ ຫຼືສະເໜີຂາຍຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການໃດໆ ແກ່ບຸກຄົນໃນເຂດອຳນາດສານໃດໆ ທີ່ສະເໜີ, ຊັກຊວນ, ການຊື້ ຫຼືການຂາຍ ທີ່ຂັດຕໍ່ກົດໝາຍຂອງເຂດອຳນາດສານນັ້ນໆ

ຂໍ້ຈຳກັດໃນການແນະນຳການລົງທຶນ ແລະຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ

ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ບໍ່ໄດ້ມຸ່ງໝາຍເພື່ອໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ, ພາສີ ຫຼືການລົງທຶນ ທ່ານຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການລົງທຶນ, ກົນລະຍຸດການລົງທຶນ ຫຼືການເຮັດທຸລະກຳໃດໆ ທີ່ຂຶ້ນຢູ່ກັບຈຸດປະສົງການລົງທຶນ, ສະຖານະການທາງການເງິນ ແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ຍອມຮັບໄດ້ຂອງທ່ານແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ

ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເວັ້ນແຕ່ໄດ້ລະບຸຊັດແຈ້ງໃນເອກະສານສະບັບນີ້ ທ່ານອາດບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ TRADING789 ໃນການແກ້ໄຂ, ປ່ຽນແປງ, ເຮັດຊຳ້, ແຈກຈ່າຍ ຫຼືໃຊ້ປະໂຫຍດໃນທາງການຄ້າກັບເນື້ອຫາໃດໆລວມທັງຂໍ້ຄວາມ, ກຣາບຟິກ, ວິດີໂອ, ສຽງ, ລະຫັດຊອບແວ, ການອອກແບບຜູ້ໃຊ້ ຫຼືໂລໂກ້ຈາກ TRADING789 ຫຼືເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ໃດໆ

ຫາກທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ຈາກເວັບໄຊທ໌ອື່ນ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ຮັບການຢືນຢັນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ TRADING789

TRADING789 ຈະບໍ່ໃຫ້ການຮັບຮອງ, ສະໜັບສະໜູນ ຫຼືຮ່ວມກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ບໍ່ແມ່ນເວັບໄຊທ໌ຂອງ TRADING789, ນິຕິບຸກຄົນ, ບໍລິການ ຫຼືຜະລິດຕະພັນໃດໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ TRADING789 ຫຼືເຄື່ອງໝາຍບໍລິການອື່ນນອກເໜືອຈາກທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນຂໍ້ຄວາມຂອງລິ້ງ

ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ບໍ່ລວມເຖິງເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ເປັນຜົນງານຕົ້ນສະບັບທີ່ເຜີຍແຜ່ໂດຍ TRADING789 ເຊິ່ງ TRADING789 ມີສິດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວໃນການເຮັດຊຳ້, ສະແດງ, ດັດແປງຫຼືແຈກຈ່າຍ ໂດຍຊື່, ໂລໂກ້, ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ລິຂະສິດ ແລະສິດໃນຊັບສິນທາງປັນຍາໃນເນື້ອຫາທັງໝົດ ແລະໃນຊອບແວເທິງເວັບໄຊທ໌ທີ່ TRADING789 ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼືມີຜູ້ອະນຸຍາດ ເຊິ່ງເນື້ອຫາທີ່ເປັນຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທັງໝົດ ຈະສາມາດເຮັດຊຳ້ໄດ້ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກເຈົ້າຂອງເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວ

ຂໍ້ຄວນລະວັງ

ເຖິງວ່າເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ຈະລວມເຖິງຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທົ່ວໂລກ ຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການທັງໝົດທີ່ກ່າວອ້າງ, ອ້າງອີງ, ຈັດຫາ ຫຼືພາຍໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ ໂດຍທຸກຄົນສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດການຄວບຄຸມ TRADING789 ຂໍສະຫງວນສິດໃນການຈຳກັດ ຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການທີ່ຈັດຂຶ້ນຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວນ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ

ເນື້ອຫາທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ

ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ອາດລວມເຖິງຂ່າວສານແລະຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ, ຄ່າວິຈານ, ເຄື່ອງມືໂຕ້ຕອບ, ຄຳເວົ້າ, ລາຍງານການວິໄຈ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການເງິນ ແລະຫົວຂໍ້ອື່ນໆ ບາງເນື້ອຫາອາດຈັດໂດຍບໍລິສັດທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໆກັບ TRADING789 ໂດຍແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບການລະບຸຊັດເຈນເທິງເວັບໄຊທ໌ TRADING789

ເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມອາດມີໃຫ້ບໍລິການຜ່ານພື້ນທີ່ທີ່ມີກອບເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍມິຕິໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ ຫຼືເຜີຍແຜ່ບົນເວັບໄຊທ໌ ເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາແລະສົນທິສັນຍາລະຫວ່າງປະເທດ ຫຼືໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອຫາບຸກຄົນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບເຄຣດິດ

TRADING789 ບໍ່ຮັບຮອງຫຼືອະນຸມັດເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມຢ່າງຊັດແຈ້ງແລະບໍ່ຄວນມີການຕີຄວາມເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວເປັນຄຳແນະນຳດ້ານກົດໝາຍພາສີຫຼືການລົງທຶນ

ໃນຂະນະທີ່ TRADING789 ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະທັນເວລາເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ທັງ TRADING789ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມ ຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຕົງເວລາ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຜະລິດຕະພັນຄົບຖ້ວນເໝາະສົມ ແລະຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຫຼືຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອຫາດັ່ງກ່າວ ລວມເຖິງການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຫຼືເນື້ອຫາອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມ ເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ມີໄວ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ TRADING789 ຈະປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດໃດໆ ສຳລັບເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ ທ່ານຈະໃຊ້ເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມຈະໄດ້ຮັບການຈັດກຽມຕາມສະພາບຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ TRADING789ຂໍປະຕິເສດການຮັບປະກັນໃນເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມທຸກປະເພດບໍ່ວ່າຊັດແຈ້ງຫຼືຢ່າງອື່ນໃດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມ(TRADING789), ບໍລິສັດຍ່ອຍ, ບໍລິສັດຮ່ວມ,ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ,ຜູ້ໃຫ້ອະນຸຍາດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່, ຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼືພະນັກງານຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍທາງອ້ອມຈາກອຸບັດຕິເຫດ, ຄ່າເສຍຫາຍຫຼືເປັນຜົນສືບເນື່ອງທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມ ລວມເຖິງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການສູນເສຍຜົນກຳໄລ ແລະການໃຊ້ຂໍ້ມູນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຖິງວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳເຖິງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍດ່ັງກ່າວ

ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ

ໃນຂະນະທີ່ TRADING789 ໄດ້ພະຍາຍາມທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ຂໍ້ມູນແລະເນື້ອຫາໃນເວັບໄຊທ໌ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ແລະມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຄ້າໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ TRADING789 ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈເຖິງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນເທິງເວັບໄຊທ໌ ຢ່າງໃດກໍຕາມ TRADING789 ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງແລະຈະບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສູນເສຍຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໂດຍກົງຫຼືໂດຍອ້ອມຈາກເນື້ອຫາ ຫຼືການບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໄດ້ເນື່ອງຈາກຄວາມລ່າຊ້າ ຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການສົ່ງຫຼືການຮັບຂໍ້ມູນໃນໜ້າເວັບໄຊທ໌

ເນື້ອຫາທັງໝົດໃນເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ຈະສະແດງສະເພາະມື້ທີ່ເຜີຍແຜ່ ຫຼືລະບຸໄວ້ເທົ່ານັ້ນແລະອາດຖືກແທນທີ່ດ້ວຍເຫດການອື່ນໆ ນອກຈາກທ່ານມີໜ້າທີ່ໃນການກຳນົດການຕັ້ງຄ່າແຄຊໃນບຣາວເຊີເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນລ່າສຸດ

ຂໍ້ຫ້າມຜູ້ໃຊ້

ເນື່ອງຈາກເຊີບເວີທັງໝົດມີຂີດຈຳກັດ ແລະໃຊ້ງານເປັນຈຳນວນຫຼາບ ຈຶ່ງຫ້າມຜູ້ໃຊ້ງານເທິງເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ໃນລັກສະນະທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດພາລະໜັກເກີນພິກັດໃດໆທີ່ອາດຂັດຂວາງການໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ຂອງອີກຝ່າຍໜຶ່ງ

ການໃຊ້ລິ້ງ

ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ອາດມີລິ້ງໄປຍັງເວັບໄຊທ໌ທີ່ດຳເນີນການໂດຍບຸກຄົນອື່ນ TRADING789 ບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຄວບຄຸມເນື້ອຫາຫຼືຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນເທິງເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວ ແລະບໍ່ຣັບຣອງເນື້ອຫາທີ່ວາງໄວ້ເທິງເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວ ລິ້ງນີ້ມີໄວ້ເພື່ອອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນແລະ TRADING789 ບໍ່ຮ່ວມຄວາມຮັບຜິດ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດສຳລັບເນື້ອຫາຫຼືການດຳເນີນງານຂອງເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມເຫຼົ່ານີ້

ການຍົກເວັ້ນການຮັບປະກັນ

TRADING789 ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັບປະກັນໂດຍຊັດແຈ້ງຫຼືທາງໃດໆ ກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ເຊິ່ງລວມເຖິງຈຳກັດການຮັບປະກັນໂດຍໄນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຫຼືການບໍ່ລະເມີດລິຂະສິດ ແລະ TRADING789 ຈະບໍໍ່ຮັບຮອງວ່າມີການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຫຼືຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ

TRADING789 ບໍ່ຮັບປະກັນວ່າເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ຈະບໍ່ມີການຂັດຈັງຫວະທັນເວລາປອດໄພແລະປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດ TRADING789 ບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຜົນລັບທີ່ໄດ້ຈາກການໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ຈະຖືກຕ້ອງຫຼືເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼືຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນບໍລິການຂໍ້ມູນຫຼືວັດສະດຸອື່ນໆທີ່ທ່ານຊື້ຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ຈະເປັນໄປຕາມທີ່ຄາດຫວັງ

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ໃນຂອບເຂດສູງສຸດທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ TRADING789 ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສບຫາຍອັນເປັນຜົນສືບເນື່ອງພິເສດໂດຍກົງຫຼືໂດຍອ້ອມ (ລວມເຖິງການສູນເສຍຜົນກຳໄລຂາດທຶນ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການຊື້ຂາຍ ຫຼືການສູນເສຍຈາກການໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ແລະເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມມີຄວາມບໍ່ສະດວກຫຼືລ່າຊ້າ) ນີ້ເປັນຄວາມຈິງເຖິງວ່າ TRADING789 ຈະໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຫຼືຄວາມສູນເສຍດັ່ງກ່າວ

TRADING789 ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານ ຫຼືບຸກຄົນອື່ນສຳລັບຄວາມສູນເສຍໃດໆ ທີ່ເກີດຈາກສາເຫດເຊິ່ງ TRADING789 ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ມີການຄວບຄຸມໂດຍກົງ TRADING789 ເຊິ່ງລວມເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນອີເລັກໂຕນິກຫຼືເຄື່ອງກົນຈັກຫຼືສາຍສື່ສານ (ລວມເຖິງໂທລະສັບສາຍເຄເບິ້ນແລະອິນເຕີເນັດ) ການເຂົ້າເຖິງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໄວຣັສ ການໂຈນລະກຳຂໍ້ຜິດພາດຈາກການດຳເນີນການສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງຜິດປົກກະຕິ (ລວມເຖິງນຳ້ຖ້ວມແຜ່ນດິນໄຫວຫຼືເຫດການອື່ນໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້) ການຈໍລະຈົນການກໍ່ການຮ້າຍ ການຈໍລະຈົນຂໍ້ພິພາກແຮງງານແລະບັນຫາແຮງງານອື່ນໆ ອຸບັດຕິເຫດ ຫຼືການກະທຳຂອງລັດຖະບານ

ຫາກທ່ານອາໄສຢູ່ໃນລັດປະເທດຫຼືເຂດອຳນາດສານທີ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂໍ້ຈຳກັດ ຫຼືຍົກເວັ້ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບັງເອີນຫຼືມີຜົນສືບເນື່ອງຂໍ້ຈຳກັດແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນບາງສ່ວນຫຼືທັງໝົດ ອາດບໍ່ແມ່ນກັບທ່ານ

ການໃຫ້ຂວັນກຳລັງໃຈ

ໃນຖານະທີ່ເປັນເງື່ອນໄຂໃນການໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ທ່ານຍິນຍອມທີ່ຈະຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍແລະຖືວ່າ TRADING789 ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນພາຍນອກຈະບໍ່ຈຳເປັນຈາກການຮຽກຮ້ອງຄ່າທົດແທນການສູນເສຍຄວາມຮັບຜິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດລວມເຖິງຄ່າທະນາຍຄວາມ ເກີດຂຶ້ນຈາກການໃຊ້ເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ຫຼືຈາກການທີ່ລະເມີດຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານັ້ນ

ການຮັກສາຄວາມລັບ

ເປັນໜ້າທີ່ຂອງທ່ານໃນການຮັກສາບັນຊີແລະລະຫັດຜ່ານຂອງ TRADING789 ໄວ້ເປັນຄວາມລັບທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ແລະຍອມຮັບວ່າຄຳແນະນຳຫຼືການສື່ສານທີ່ສົ່ງເຖິງທ່ານຫຼືໃນນາມຂອງທ່ານຜ່ານທາງເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ໃດໆ ຖືເປັນຄວາມສ່ຽງຂອງຕົວທ່ານເອງ ທ່ານອະນຸຍາດ ໃຫ້ TRADING789 ມີຜົນຜູກພັນຕໍ່ທ່ານ ທ່ານຍິນຍອມແລະຍອມຮັບວ່າ TRADING789 ມີສິດທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງໝາຍເລກບັນຊີແລະ/ ຫຼືລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານເພື່ອລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານ ແລະຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນີ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຂອງທ່ານ

ຂອບເຂດ

TRADING789 ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການຢຸດຕິການໃຊ້ງານເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ເມື່ອໃດກໍໄດ້ບໍ່ວ່າຈະສາເຫດໃດໆ ໂດຍມີສາເຫດຫຼືບໍ່ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ

ສ່ວນອື່ນໆ

ຫາກເຫດຜົນໃດກໍຕາມໃນຂໍ້ຕົກລົງແລະເງື່ອນໄຂນີ້ຖືວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ບົດບັນຍັດດັ່ງກ່າວຈະຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນຂອບເຂດສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດ ແລະບົດບັນຍັດທີ່ເຫຼືອຈະຍັງຄົງບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງສົມບູນ

ກົດໝາຍທີ່ໃຊ້ບັງຄັບແລະການຄວບຄຸມ

ຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ແລະການບັງຄັບໃຊ້ຂອງພວກເຂົາຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດນິວຢອກໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຫຼັກຄວາມຂັດແຍ້ງທາງກົດໝາຍແລະຈະກະທຳຕໍ່ປະໂຫຍດຂອງຜູ້ສືບທອດແລະມອບໝາຍຂອງ TRADING789 ບໍ່ວ່າຈະໂດຍການຄວບກິດຈະການ, ຫຼືອື່ນໆເປັນກໍລະນີບໍ່ວ່າທ່ານອາໄສຢູ່ຫຼືດຳເນີນທຸລະກິດກັບ TRADING789 ໃນນິວຢອກຫຼືທີ່ອື່ນໆ ກໍຕາມເວັ້ນເສຍແຕ່ຂໍ້ພິພາກຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍຄຳຊີ້ຂາດຂອງອະນຸຕຸລາການທີ່ໃຊ້ບັງຄັບທ່ານເຫັນດ້ວຍຢ່າງເດັດຂາດທີ່ຈະຍິນຍອມທີ່ຈະຍື່ນຕໍ່ເຂດອຳນາດສານຂອງສານລັດຖະບານກາງແລະລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງແລະເຂດຂອງລັດນິວຢອກແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນການຄັດຄ້ານໃດໆ ເພື່ອຄວາມສະດວກຫຼືຄວາມເໝາະສົມຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນເວັ້ນເສຍແຕ່ຈະໄດ້ຕົກລົງກັນເປັນຢ່າງອື່ນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນທີ່ນີ້ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ TRADING789ດຳເນີນການໃດໆ ໃນສານແຫ່ງເຂດອຳນາດສານອື່ນ

ຂໍ໊ຕົກລົງການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສິດ ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ຊອບແວ TRADING789

ບໍລິສັດ TRADING789 Company Limited (“TRADING789”), ບໍລິສັດໃນເຄືອ ແລະບໍລິສັດຍ່ອຍແຕ່ລະແຫ່ງ(ເອີ້ນລວມກັນວ່າ “TRADING789”) ຍິນດີທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຊອບແວແກ່ທ່ານສະເພາະເມື່ອທ່ານຍອມຮັບເງື່ອນໄຂທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນນີ້ ຂໍ້ຕົກລົງໃບອະນຸຍາດຜູ້ໃຊ້ປາຍທາງ EULA ນີ້ເປັນຂໍ້ຕົກລົງທາງກົດໝາຍລະຫວ່າງທ່ານກັບ TRADING789 ກະລຸນາອ່ານຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະດຳເນີນການຕິດຕັ້ງແລະ/ ຫຼືໃຊ້ຊອບແວ ເມື່ອໃຊ້ຊອບແວທ່ານຍອມຮັບຫາກທ່ານຍອມຮັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ໃນນາມຂອງບໍລິສັດຫຼືນິຕິບຸກຄົນບຸກຄົນອື່ນໆ ທ່ານຂໍຮັບຮອງວ່າທ່ານມີອຳນາດຕາມກົດໝາຍທີ່ຈະຜູກພັນນິຕິບຸກຄົນກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ ຫາກທ່ານບໍ່ມີອຳນາດດັ່ງກ່າວຫຼືຫາກທ່ານບໍ່ປະສົງຈະຜູກພັນຕາມຂໍ້ກຳນົດນີ້ທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊອບແວທີ່ລະບຸໄວ້ດ້ານລຸ່ມຫຼືສື່ອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນຊອບແວໄດ້

 • ບົດນິຍາມ

 • ຊອບແວຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນແພລດຟອມຂອງ TRADING789 ທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ແລະ API
 • ເຊິ່ງລວມເຖິງສະຖານີເທຣດເດີ້, ຜູ້ຄ້າທີ່ໃຊ້ງານຢູ່ ຕະຫຼອດຈົນຊອບແວ, ການປັບປຸງຫຼືແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດອື່ນໆ
 • ທີ່ເຮັດໂດຍ TRADING789 ແລະຂໍ້ມູນໃດໆ ສື່ໄຟລ໌ ຄູ່ມື, ຜູ້ໃຊ້ຄູ່ມືການຂຽນໂປຣແກຣມ, ສັນຍານ, ຂໍ້ຄວາມ,
 • ການແຈ້ງເຕືອນແລະເອກະສານອື່ນໆທີ່ເຜີຍແຜ່ ໂດຍ TRADING789
 • ສັນຍາອະນຸຍາດ ໝາຍເຖິງ ສິດມນການໃຊ້ຊອບແວທີ່ຈຳກັດ ບໍ່ຜູກຂາດແລະສາມາດເພີກຖອນໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ
 • ແລະສາມາດຍົກເລີກໄດ້
   
 • ການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ສິດ

 • TRADING789 ມອບສິດໃນການຕິດຕັ້ງເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າເຖິງແລະຮຽກໃຊ້ຊອບແວໃນຄອມພິວເຕີຫຼືອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ໃດໆ ທີ່ທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືຄວບຄຸມເພື່ອການໃຊ້ງານສ່ວນບຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ແມ່ນການເພື່ອການຄ້າຍົກເວັ້ນກລະນີທີ່ທ່ານ ແລະ TRADING789 ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນເປັນ ລາຍລັກອັັກສອນ
 • ແລະລະບຸທ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດແລະເງື່ອນໄຂທັງໝົດຂອງ EULA ນີ້
   
 • ຂອບເຂດແລະຂໍ້ຈຳກັດ

 • ທ່ານສາມາດເຊົ່າໃຫ້ຢືມ, ໃຫ້ຢືມ, ຂາຍ, ແຈກຈ່າຍ, ນຳມາໃຊ້ໃໝ່, ສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ອະນຸຍາດຊໍ້າ ຫຼືໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊອບແວລວມເຖິງຂໍ້ຄວາມ, ຊອບແວ, ຮູບກຣາບຟິກ, ສຽງ, ລະຫັດຫຼືໂລໂກ້ທ່ານບໍ່ສາມາດຄັດລອກ (ຍົກເວັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍຊັດແຈ້ງໂດຍ EULA ນີ້) ຖອດລະຫັດ, ຖອດລະຫັດວິສະວະກຳຍ້ອນຫຼັງ, ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫາລະຫັດ, ແກ້ໄຂ ຫຼືສ້າງງານຮຽນແບບຂອງຊອບແວ, ການປັບປຸງຫຼືສ່ວນໜຶ່ງສ່ວນໃດລວມເຖິງຂໍ້ຄວາມຊອບແວ, ກາບຟິກ, ວິດີໂອ, ສຽງ, ລະຫັດ, ການອອກແບບສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ຫຼືຍັນທືກ ການພະຍາຍາມເຮັດເຊັ່ນນັ້ນເປັນການລະເມີດສິດທິຂອງ TRADING789 ໂດຍຂໍ້ກຳນົດຂອງ EULA ຈະບັງຄັບໃຊ້ການອັບເກດໃດໆ ທີ່ຈັດຫາໂດຍ TRADING789 ເຊິ່ງແທນທີ່ແລະ / / ຫຼືເສີມຊອບແວຕົ້ນສະບັບກໍລະນີທີ່ມີການອັບເກຣດດັ່ງກ່າວມາພ້ອມກັບໃບອະນຸຍາດຕ່າງຫາກເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ເງື່ອນໄຂຂອງໃບອະນຸຍາດຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຊອບແວນີ້ບໍ່ໄດ້ມີໄວ້ສຳລັບການແຈກຈ່າຍຫຼືໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນໃນປະເທດຫຼືເຂດອຳນາດສານໃດໆ ທີ່ການກະຈາຍຫຼືການໃຊ້ງານດັ່ງກ່າວຂັດຕໍ່ກົດໝາຍຫຼືຂໍ້ບັງຄັບໃນທ້ອງຖິ່ນທ່ານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກວດສອບເງື່ອນໄຂຂອງ EULA ແລະປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ
 • ຫຼືລະບຽບຂໍ້ບັງຄັບໃນປະເທດທີ່ທ່ານໃຊ້ງານທ່ານຈະບໍ່ໃຊ້ຫຼືອະນຸຍາດໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໃຊ້ຊອບແວເພື່ອວັດຖຸປະສົງທີ່ຜິດກົດໝາຍຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໄວ້ກັບທ່ານໃນຊອບແວຄືເນື້ອຫາທີ່ເປັນກຳມະສິດຂອງ TRADING789 ແລະຜູ້ຂາຍບຸກຄົນທີສາມຂອງ ບໍລິສັດ ຜູ້ອອກໃບອະນຸຍາດແລະບໍລິສັດໃນເຄືອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ EULA ນີ້ຈະໃຫ້ສິດໃນຊອບແວແກ່ທ່ານ ຫຼືຂໍ້ມູນໃດໆທີ່ຈັດຫາໃຫ້ແກ່ທ່ານໃນຊອບແວ
   
 • ຄວາມສ່ຽງ

 • ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງໃບອະນຸຍາດນີ້ ທ່ານເຂົ້າໃຈແລະຍອມຮັບວ່າດາວໂຫລດແລະ / ຫຼືການໃຊ້ຊອບແວຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສ່ຽງຕໍ່ການດາວໂຫລດແລະ / ຫຼືການໃຊ້ຊອບແວທີ່ອາດບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັບອຸປະກອນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານໄດ້ ທ່ານຍິນຍອມຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງ ເຊັ່ນຄວາມລົ້ມເຫຼວ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຮາດແວ ຊອບແວ ສາຍສື່ສານ ຫຼືລະບົບແລະ /ຫ ຫຼືອຸປະກອນຄອມພິວເຕີອື່ນໆ ໂດຍ TRADING789 ຂໍປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດໃດໆທີ່ກ່າວມາຂ້າງຕົ້ນ ແລະທ່ານຍິມຍອມທີ່ຊົດໃຊ້ຄ່າເສຍຫາຍປ້ອງກັນ TRADING789 ບໍ່ໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຈາກຄວາມເສຍຫາຍຄວາມສູນເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ທີ່ອາດເກີດຈາກຄວາມສ່ຽງນັ້ນ
   
 • ຍິນຍອມໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນ

 • ທ່ານຍອມຮັບວ່າ TRADING789 ສາມາດລວບລວມແລະໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກແລະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊິ່ງລວມເຖິງຂໍ້ມູນທາງເຕັກນິກກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ
 • ລະບົບ ແລະຊອບແວ ແອັບພິເຄຊັ່ນ ແລະອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງທີ່ລວບລວມໄວ້ເປັນໄລຍະໆເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຫາການປັບປຸງຊອບແວ, ການສະໜັບສະໜູນຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການອື່ນໆໃຫ້ທ່ານ(ຖ້າມີ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ EULA ນີ້
   
 • ເຊື່ອມໂຍງກັບເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມ

 • ທ່ານສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບເນື້ອຫາຂອງບຸກຄົນທີສາມ ຜ່ານການໃຊ້ຊອບແວເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ TRADING789 ແລະ TRADING789 ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື້ອຫາຂອງໄຊທ໌ບຸກຄົນທີສາມລິ້ງໃດໆທີ່ມີຢູ່ໃນໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມຫຼືການປ່ຽນແປງຫຼືການປັບປຸງເວັບໄຊທ໌ຂອງບຸກຄົນທີສາມການລວມລິ້ງໃດໆ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ TRADING789 ຂໍ້ມູນທີ່ສົ່ງມາໃນຊອບແວອາດຕ້ອງໄດ້ຮັບການອານຸມັດເພີ່ມເຕີມຈາກຜູ້ຂາຍຫຼືບຸກຄົນທີສາມທີ່ຈັດຫາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະໝັກ ແລະຮັບການອະນຸມັດເປັນບາຍລັກອັກສອນຈາກບຸກຄົນທີສາມ ແລະຈ່າຍຄ່າທຳນຽມຫຼືຄ່າບໍລິການໃດໆ
   
 • ການພົ້ນສະພາບ

 • ໃບອະນຸຍາດທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານພາຍໃຕ້ EULA ນີ້ສາມາດຍຸດຕິໂດຍ TRADING789 ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໂດຍສາເຫດຫຼືບໍ່ມີສາເຫດ TRADING789 ຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກສິດຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ໃບອະນຸຍາດນີ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ຈາກ TRADING789 ຫາກທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດໃດໆ ຂອງ EULA ນີ້ເມື່ອສິ້ນສຸດສັນຍາອະນຸຍາດທ່ານຈະຍຸດຕິການໃຊ້ຊອບແວທັງໝົດແລະທຳລາຍສະເນົາທັງໝົດທັງສະບັບຫຼືບາງສ່ວນຂອງຊອບແວ ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນບາງຢ່າງໄດ້ຮັບການຈັດຫາໂດຍບຸກຄົນທີສາມຊຶ່ງ TRADING789 ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໄວ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຍຸດຕິຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ ລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນຫຼືຊອບແວແກ່ທ່ານໂດຍທັນທີແລະບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າຕາມຂໍ້ກຳນົດໃນຂໍ້ 10 ທັ້ງ TRADING789 ຫຼືຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍຫຼືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂໍ້ມູນພາຍນອກໃດໆທີ່ TRADING789 ໄດ້ທຳເຮັດຂໍ້ຕົກລົງໄວ້ຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານໃນເລື່ອງການບອກເລີກດັ່ງກ່າວ
   
 • ຊັບສິນທາງປັນຍາ

 • ທ່ານຮັບຮູ້ວ່າຊອບແວນີ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍລິຂະສິດແລະກົດໝາຍຊັບສິນທາງປັນຍາອື່ນໆ ທ່ານຮັບຮູ້ເພີ່ມເຕີມວ່າສິດທິຊື່ແລະຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດໃນຊັບສິນດັ່ງກ່າວເປັນຊັບສິນຂອງ TRADING789 ແລະຜູ້ອະນຸຍາດຂອງບຸກຄົນທີສາມ ແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະຫາກທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບສິດທິຊື່ຫຼືສ່ວນໄດ້ເສຍໃນຊອບແວຍົກເວັ້ນທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນເອກະສານນີ້ທ່ານຍິນຍອມທີ່ຈະບໍ່ຄັດຄ້ານສິດຂອງ TRADING789 ຫຼືສິດຂອງຜູ້ອະນຸຍາດບຸກຄົນທີສາມໃນຫຼືພະຍາຍາມທີ່ຈະຢືນຢັນສິດໃດໆ ໃນຊອບແວຍົກເວັ້ນທີ່ລະບຸໄວ້ພາຍໃຕ້ EULA ນີ້
   
 • ການບໍ່ຮັບປະກັນ

 • TRADING789 ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັບປະກັນຢ່າງຊັດແຈ້ງຫຼືທາງໃດໆ ກ່ຽວກັບຊອບແວລວມເຖິງການຮັບປະກັນໂດຍໄນວ່າສາມາດຂາຍໄດ້ ຫຼືການບໍ່ລະເມີດລິຂະສິດຊອບແວມີໃຫ້ “ຕາມສະພາບ“ ແລະ “ເທົ່າທີ່ມີ“ ແລະ TRADING789 ບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຈະມີການແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຫຼືຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງ TRADING789 ບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຊອບແວຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຫຼືການໃຊ້ງານຂອງທ່ານຈະບໍ່ຢຸດສະຫງັກ, ທັນເວລາ, ປອດໄພ ຫຼືປາສະຈາກຂໍ້ຜິດພາດ TRADING789 ບໍ່ຮັບປະກັນວ່າຜົນລັບທີ່ໄດ້ຈາກການໃຊ້ຊອບແວຈະຖືກຕ້ອງຫຼືເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼືຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນບໍລິການຂໍ້ມູນ ຫຼືເນື້ອຫາອື່ນໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊອບແວຈະເປັນໄປຕາມທີ່ທ່ານຄາດຫວັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນຫຼືຄຳແນະນຳທີ່ຂຽນໂດຍ TRADING789 ຫຼືຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບມອບອຳນາດຈະຕ້ອງສ້າງການຮັບປະກັນ TRADING789 ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອຫາບຸກຄົນທີ່ສາມຜູ້ໃຊ້ສິດບຸກຄົນທີສາມແລະບໍລິສັດໃນເຄືອໃດໆບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຮັບປະກັນໂດຍຊັດແຈ້ງຫຼືໂດຍໄນກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼືທັນເວລາຂອງຂໍ້ມູນໃດໆ
 • ແລະທັງໝົດທີ່ຈັດຫາໃຫ້ຜ່ານຊອບແວເຂດອຳນາດສານບາງແຫ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຍົກເວັ້ນການຮັບປະກັນໂດຍໄນຫຼືຂໍ້ຈຳກັດກ່ຽວກັບສິດກົດໝ່ຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກດັງນັ້ນການຍົກເວັ້ນແລະຂໍ້ຈຳກັດຂ້າງຕົ້ນອາດບໍ່ມີຜົນກັບທ່ານ
   
 • ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

 • ໃນຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ TRADING789 ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອຫາບຸກຄົນທີສາມຜູ້ຈັດຈຳໜ່າຍອື່ນຫຼືບໍລິສັດໃນເຄືອອື່ນໆ ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໃດໆໂດຍທາງອ້ອມຫຼືໂດຍບັງເອີນເຊິ່ງລວມເຖິງການສູນຫາຍຂອງຂໍ້ມູນການຢຸດສະຫງັກທາງທຸລະກິດ
 • ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍເຊີງການຄ້າ ຫຼືການສູນເສຍທີ່ເກີດຈາກ ຫຼືກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ງານຂອງທ່ານ
 • ຫຼືການບໍ່ສາມາດໃຊ້ຊອບແວໄດ້ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງທິດສະດີຄວາມຮັບຜິດ ( ສັນຍາລະເມີດຫຼືອື່ນໆ )ແລະເຖິງວ່າ TRADING789 ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເນື້ອຫາບຸກຄົນທີສາມ ຜູ້ໃຫ້ອະນຸຍາດບຸກຄົນທີສາມ ຫຼືບໍລິສັດໃນເຄືອອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍດັ່ງກ່າວ ນອກຈາກນີ້ TRADING789 ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທ່ານຫຼືບຸກຄົນອື່ນສຳລັບຄວາມສູນເສຍໃດໆທີ່ເກີດຈາກສາເຫດເຊິ່ງ TRADING789 ດັ່ງກ່າວບໍ່ມີທາງຄວບຄຸມໂດຍກົງ ເຊິ່ງລວມເຖິງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນອີເລັກໂຕນິກຫຼືເຄື່ອງກົນຈັກຫຼືສາຍສື່ສານ (ລວມເຖິງໂລະສັບສາຍເຄເບິ້ນແລະອິນເຕີເນັດ)ການເຂົ້າເຖິງໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໄວຣັສ, ການໂຈນລະກຳ, ຂໍ້ຜິດພາດຈາກການດຳເນີນການ, ສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ ຫຼືຜິດປົກກະຕິ (ລວມເຖິງນຳ້ຖ້ວມແຜ່ນດິນໄຫວຫຼືເຫດການອື່ນໆ) ການຈໍລະຈົນ, ການກໍ່ການຮ້າຍ, ການຈໍລະຈົນຂໍ້ພິພາກແຮງງານ ແລະບັນຫາແຮງງານອື່ນໆ, ອຸບັດເຫດ ຫຼືການກະທຳຂອງລັດຖະບານເຂດອຳນາດສານບາງແຫ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດໃນການບາດເຈັບສ່ວນບຸກຄົນຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໂດຍ
 • ບັງເອີນຫຼືເປັນຜົນສືບເນື່ອງດັ່ງນັ້ນຂໍ້ຈຳກັດນີ້ອາດບໍ່ມີຜົນກັບທ່ານການໃຊ້ຊອບແວຂອງບຸກຄົນທີສາມຈະຖືກຄວບຄຸມໂດຍຂໍ້ຕົກລົງການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ບັງຄັບທີ່ມີຢູ່ຫາກມີກັບບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວ TRADING789 ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຊອບແວຂອງບຸກຄົນທີສາມໃດໆ
 • ແລະບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃດໆຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການໃຊ້ຊອບແວຂອງບຸກຄົນທີສາມດັ່ງກ່າວກັບຊອບແວຂອງ TRADING789
 • TRADING789 ບໍ່ມີການຮັບປະກັນໃດໆ ກ່ຽວກັບຊອບແວຂອງບໍລິສັດອື່ນ
   
 • ກົດໝາຍທີ່ບັງຄັບໃຊ້ແລະເຂດອຳນາດສານ

 • EULA ແລະການບັງຄັບໃຊ້ຂອງ EULA ນີ້ຈະຄວບຄຸມໂດຍກົດໝາຍຂອງລັດນິວຢອກໂດບບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຫຼັກການຂັດແຍ້ງທາງກົດໝາຍແລະຈະບັງຄັບໃຊ້ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ສືບທອດແລະມອບໝາຍຂອງ TRADING789 ບໍ່ວ່າຈະໂດຍການຄວບກິດຈະການລວມຫຼືອື່ນໆ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະອາໄສຢູ່ຫຼືເຮັດທຸລະກິດກັບ TRADING789 ໃນນິວຢອກຫຼືທີ່ອື່ນໆກໍຕາມເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຂໍ້ພິພາກຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍຄຳຊີ້ຂາດຂອງອະນຸຢາໂຕຕຸລາການທີ່ໃຊ້ບັງຄັບທ່ານໃຫ້ຍິນຍອມທີ່ຈະຍື່ນຕໍ່ເຂດອຳນາດສານຂອງສານລັດຖະບານກາງແລະລັດທີ່ຢູ່ໃນເມືອງແລະເຂດຂອງລັດນິວຢອກແລະຂໍ້ຍົກເວັ້ນການຄັດຄ້ານໃດໆເພື່ອຄວາມສະດວກຫຼືຄວາມເໝາະສົມຂອງສະຖານທີ່ນັ້ນ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມບໍ່ມີສິ່ງໃດໃນທີ່ນີ້ຈະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ TRADING789 ດຳເນີນການໃດໆ ໃນສານແຫ່ງເຂດອຳນາດສານອື່ນໃດ ຖ້າດ້ວຍເຫດຜົນໃດໆ ສານທີ່ມີເຂດອຳນາດສານພົບບົດບັນຍັດໃດໆ ຫຼືບາງສ່ວນຂຶງຂໍ້ນີ້ບໍສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງສັນຍາອະນຸຍາດນີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
   
 • ພາສາທີ່ບັງຄັບໃຊ້

 • ຄຳແປຂອງໃບອະນຸຍາດນີ້ມີໃຫ້ສຳລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນຫຼືເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງທ່ານໃນກໍລະນີທີ່ເກີດຂໍ້ພິພາກລະຫວ່າງພາສາອັງກິດກັບພາສາອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດເວີຊັ່ນພາສາອັງກິດຂອງສັນຍາອະນຸຍາດສະບັບນີ້ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບຕາມຂອບເຂດທີ່ກົດໝາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ
   
 • ການແກ້ໄຂໄປຍັງ EULA

 • TRADING789 ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນແປງຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຫ້ບໍລິການຂອງ EULA ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ ໂດຍການໂພສການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວລົງໃນເວັບໄຊທ໌ www.TRADING789.com  ທ່ານມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນຂໍ້ກຳນົດໃນການໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ເປັນປະຈຳເພື່ອແກ້ໄຂແລະຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງແລະເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້