เงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

กลุ่มบริษัท TRADING789 รวมถึง TRADING789 ยินดีให้บริการข้อมูล เนื้อหา เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ และบริการในเว็บไซต์ TRADING789 ( คำว่า “เว็บไซต์ของ TRADING789” หมายถึงเว็บไซต์ TRADING789 ทั้งหมด ตลอดจนเนื้อหารวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ )

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดนี้รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการ ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ TRADING789 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างท่านและTRADING789 การเข้าถึงและการใช้งานของท่านในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและประกาศทางกฎหมายอื่นๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ TRADING789 ของท่าน อยู่ภายใต้การควบคุมโดยข้อกำหนดการให้บริการ มีผลเมื่อท่านได้เข้าถึงเว็บไซต์ TRADING789

TRADING789 อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดได้ตลอดเวลา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อเงื่อนไขดังกล่าวได้โดยเข้าไปในเว็บไซต์ TRADING789 และกดเข้าไปยังเงื่อนไขและข้อกำหนดที่จะอยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับที่แก้ไขแล้ว การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดฉบับปรับปรุงจะถูกเผยแพร่โดย TRADING789 และการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ จะไม่แจ้งให้ท่านทราบ เงื่อนไขและข้อกำหนดนี้นอกจากจะมีผลผูกพันระหว่างท่านและ TRADING789 แล้วยังรวมถึงลูกค้า หรือข้อตกลงทางบัญชี และข้อตกลงที่ควบคุมข้อมูล เนื้อหา เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์และบริการของท่านที่มีอยู่ในเว็บไซต์ TRADING789

การใช้งานเว็บไซต์ TRADING789

เว็บไซต์ TRADING789 มุ่งหมายเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า เว้นแต่ท่านและ TRADING789 ได้ดำเนินการตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร

การกระจายข้อมูล และความรับผิดชอบของผู้เข้าชม

ข้อมูลภายในเว็บไซต์นี้มิได้มุ่งหมายเพื่อการแจกจ่าย หรือใช้โดยบุคคลในประเทศ,เขตอำนาจศาลใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับ ภายในเว็บไซต์ TRADING789 ไม่มีบริการหรือการลงทุนใดๆสำหรับบุคลลในประเทศที่การให้บริการหรือการลงทุนดังกล่าว ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับภายในประเทศนั้นๆ

ผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับในประเทศที่อาศัยอยู่ ไม่มีอะไรในเว็บไซต์ TRADING789 ที่ถือว่าเป็นการชักจูงให้ซื้อ หรือเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ แก่บุคคลในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่เสนอ, ชักชวน, การซื้อ หรือการขาย ที่ขัดต่อกฎหมายภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลนั้นๆ

ข้อจำกัดในการแนะนำการลงทุน และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

เว็บไซต์ TRADING789 มิได้มุ่งหมายเพื่อให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, ภาษี หรือการลงทุน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุน, กลยุทธ์การลงทุน หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การลงทุน, สถานการณ์ทางการเงิน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของท่านแต่เพียงผู้เดียว

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ TRADING789 ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่ได้ระบุชัดแจ้งในเอกสารฉบับนี้ ท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TRADING789 ในการแก้ไข, ปรับเปลี่ยน, ทำซ้ำ, แจกจ่าย หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กับเนื้อหาใด ๆรวมทั้งข้อความ, กราฟฟิก, วิดีโอ, เสียง, รหัสซอฟต์แวร์, การออกแบบผู้ใช้ หรือโลโก้จาก TRADING789 หรือเว็บไซต์ TRADING789 ใดๆ

หากคุณเชื่อมต่อจากเว็บไซต์อื่น เข้าสู่เว็บไซต์ TRADING789 เว็บไซต์ของท่านอาจไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TRADING789

TRADING789 จะไม่ให้การรับรอง, สนับสนุน หรือร่วมกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ TRADING789, นิติบุคคล, บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ และไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า TRADING789 หรือเครื่องหมายบริการอื่นนอกเหนือจากที่มีอยู่ภายในข้อความของลิงค์

เว็บไซต์ TRADING789 ไม่รวมถึงเนื้อหาของบุคคลที่สามที่เป็นผลงานต้นฉบับที่เผยแพร่โดย TRADING789 ซึ่ง TRADING789 มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการทำซ้ำ, แสดง, ดัดแปลง หรือแจกจ่าย โดยชื่อ, โลโก้, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาทั้งหมด และในซอฟท์แวร์บนเว็บไซต์ที่ TRADING789 เป็นเจ้าของ หรือมีผู้อนุญาต ซึ่งเนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่สามที่อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมด จะสามารถทำซ้ำได้ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาดังกล่าว

ข้อควรระวัง

แม้ว่าเว็บไซต์ TRADING789 จะรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดที่กล่าวอ้าง, อ้างอิง, จัดหา หรือภายในเว็บไซต์นี้ โดยทุกคนสามารถใช้งานได้ภายในขอบเขตการควบคุม TRADING789 ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัด ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดทำขึ้นตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว

เนื้อหาที่พร้อมใช้งาน

เว็บไซต์ TRADING789 อาจรวมถึงข่าวสารและข้อมูลทั่วไป, คำวิจารณ์, เครื่องมือโต้ตอบ, คำพูด, รายงานการวิจัย, ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การเงิน และหัวข้ออื่น ๆ บางเนื้อหาอาจจัดทำโดยบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับ TRADING789 โดยแหล่งที่มาของเนื้อหาของบุคคลที่สามทั้งหมด จะได้รับการระบุอย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ TRADING789

เนื้อหาของบุคคลที่สามอาจมีให้บริการผ่านพื้นที่ที่มีกรอบเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ เนื้อหาของบุคคลที่สามได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามที่ได้รับเครดิต

TRADING789 ไม่รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้รับรองหรืออนุมัติเนื้อหาของบุคคลที่สามโดยนัยหรืออย่างชัดแจ้ง และไม่ควรมีการตีความเนื้อหาดังกล่าวเป็นคำแนะนำด้านกฎหมายภาษีหรือการลงทุน

ในขณะที่ TRADING789 พยายามทำให้ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและทันเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้ง TRADING789
และผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สาม จะไม่รับประกันความถูกต้อง, ตรงเวลา, รับประกันความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ครบถ้วนตามความเหมาะสม
และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่นๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เนื้อหาของบุคคลที่สามมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น TRADING789 จะปฏิเสธความรับผิดใดๆ สำหรับเนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีอยู่ในเว็บไซต์
ท่านจะใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม โดยยอมรับความเสี่ยงของท่านเอง โดยเนื้อหาของบุคคลที่สามจะได้รับการจัดเตรียมตามสภาพของผู้ให้บริการ
TRADING789ขอปฏิเสธการรับประกันในเนื้อหาของบุคคลที่สามทุกประเภทไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลที่สาม(TRADING789) , บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, ผู้ให้บริการ, ผู้ให้อนุญาต, เจ้าหน้าที่, ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยทางตรงโดยทางอ้อมจากอุบัติเหตุ, ค่าเสียหาย หรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร และการใช้ข้อมูลให้เกิดความเสียหาย แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ความถูกต้องของข้อมูล

ในขณะที่ TRADING789 ได้พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้ค้าในการตัดสินใจลงทุนอย่างเป็นอิสระ TRADING789 ได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจถึงความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม TRADING789 ไม่รับประกันความถูกต้องและจะไม่ยอมรับความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากเนื้อหา หรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านได้เนื่องจากความล่าช้า หรือความล้มเหลวในการส่งหรือการรับข้อมูลในหน้าเว็บไซต์

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ TRADING789 จะแสดงเฉพาะวันที่ที่เผยแพร่ หรือระบุไว้เท่านั้น
และอาจถูกแทนที่ด้วยเหตุการณ์อื่นๆ
นอกจากนี้ท่านมีหน้าที่ในการกำหนดการตั้งค่าแคชในเบราเซอร์เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับข้อมูลล่าสุด

ข้อห้ามผู้ใช้

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมีขีดจำกัด และใช้งานเป็นจำนวนมาก จึงห้ามผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ TRADING789 ในลักษณะที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้เกิดภาระหนักเกินพิกัดใดๆที่อาจขัดขวางการใช้เว็บไซต์ TRADING789 ของอีกฝ่ายหนึ่ง

การใช้ลิงก์

เว็บไซต์ TRADING789 อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่น TRADING789 ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเนื้อหาหรือความถูกต้องของข้อมูลบนเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่รับรองเนื้อหาที่วางไว้บนเว็บไซต์ดังกล่าว ลิงค์นี้มีไว้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นและ TRADING789
ไม่ร่วมความรับผิด และความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับเนื้อหาหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้

การยกเว้นการรับประกัน

TRADING789 ไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ TRADING789 ซึ่งรวมถึงจำกัดการรับประกันโดยนัยตามความเหมาะสม หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และ TRADING789 ไม่รับรองว่ามีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือความไม่ถูกต้อง

TRADING789 ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ TRADING789 จะไม่มีการขัดจังหวะทันเวลาปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาด TRADING789 ไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานเว็บไซต์ TRADING789 จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ท่านซื้อผ่านทางเว็บไซต์ TRADING789 จะเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง

การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด TRADING789 จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องพิเศษโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงการสูญเสียผลกำไรขาดทุน หรือความเสียหายที่เกิดจากการซื้อขาย หรือการสูญเสียจากการใช้เว็บไซต์ TRADING789 และเนื้อหาของบุคคลที่สามมีความไม่สะดวกหรือล่าช้า) นี่เป็นความจริงแม้ว่า TRADING789 จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าว

TRADING789 จะไม่รับผิดชอบต่อท่าน หรือบุคคลอื่นสำหรับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุซึ่ง TRADING789 ดังกล่าวไม่มีการควบคุมโดยตรง TRADING789 ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรกลหรือสายสื่อสาร (รวมถึงโทรศัพท์สายเคเบิลและอินเทอร์เน็ต) การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตไวรัส การโจรกรรมข้อผิดพลาดจากการดำเนินการสภาพอากาศที่รุนแรงหรือผิดปกติ (รวมถึงน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้) การจลาจล การก่อการร้าย การจลาจลข้อพิพาทแรงงานและปัญหาแรงงานอื่น อุบัติเหตุ หรือการกระทำของรัฐบาล

หากคุณอาศัยอยู่ในรัฐประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัด หรือการยกเว้นความรับผิดหรือความเสียหายโดยบังเอิญหรือผลสืบเนื่องข้อจำกัดและข้อยกเว้นบางส่วนหรือทั้งหมด อาจไม่ใช้กับท่าน

การทำขวัญ

ในฐานะที่เป็นเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ TRADING789 ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือว่าTRADING789 และผู้ให้บริการเนื้อหาของบุคคลภายนอกจะไม่จำเป็นจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการสูญเสียความรับผิดค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าทนายความ เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ TRADING789หรือจากการที่ท่านละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้

การรักษาความลับ

เป็นหน้าที่ของท่านในการรักษาบัญชีและรหัสผ่านของ TRADING789 ไว้เป็นความลับ ท่านได้รับทราบและยอมรับว่าคำแนะนำหรือการสื่อสารที่ส่งถึงคุณหรือในนามของท่านผ่านทางเว็บไซต์ TRADING789 ใด ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของตัวท่านเอง ท่านอนุญาตให้ TRADING789 มีผลผูกพันต่อท่าน ท่านยินยอมและยอมรับว่า TRADING789 มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงหมายเลขบัญชีและ / หรือรหัสผ่านของท่านเพื่อระบุตัวตนของท่าน และตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน

ขอบเขต

TRADING789 ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้งานเว็บไซต์ TRADING789 เมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ โดยมีสาเหตุหรือไม่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนอื่นๆ

หากเหตุผลใดก็ตามในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาต และบทบัญญัติที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

กฎหมายที่ใช้บังคับและการควบคุม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการบังคับใช้ของพวกเขาจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐนิวยอร์กโดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งทางกฎหมายและจะกระทำต่อประโยชน์ของผู้สืบทอดและมอบหมายของ TRADING789 ไม่ว่าจะโดยการควบรวมกิจการ, หรืออื่น ๆเป็นกรณีนี้ไม่ว่าคุณจะพำนักอยู่หรือทำธุรกิจกับ TRADING789 ในนิวยอร์กหรือที่อื่น ๆ ก็ตามเว้นเสียแต่ว่าข้อพิพาทจะได้รับการควบคุมโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ใช้บังคับคุณเห็นด้วยอย่างเด็ดขาดที่จะยินยอมที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลของศาลรัฐบาลกลางและรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองและเขตของรัฐนิวยอร์กและขอยกเว้นการคัดค้านใด ๆ เพื่อความสะดวกหรือความเหมาะสมของสถานที่นั้นเว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น แต่อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรในที่นี้จะป้องกันไม่ให้ TRADING789ดำเนินการใดๆ ในศาลแห่งเขตอำนาจศาลอื่นใด

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ สำหรับผู้ใช้ซอฟต์แวร์ TRADING789

บริษัท TRADING789 Company Limited (“TRADING789”), บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยแต่ละแห่ง(เรียกรวมกันว่า “TRADING789”) ยินดีที่จะอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์แก่ท่านเฉพาะเมื่อท่านยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในนี้ ข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทาง EULA นี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านกับ TRADING789 กรุณาอ่านอย่างละเอียดก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งและ / หรือใช้ซอฟต์แวร์ เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขของ EULA แล้วตกลงที่จะยอมรับหากท่านยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นๆ ท่านขอรับรองว่าท่านมีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกพันนิติบุคคลกับข้อกำหนดเหล่านี้ หากท่านไม่มีอำนาจดังกล่าวหรือหากท่านไม่ประสงค์จะผูกพันตามข้อกำหนดนี้ท่านไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ด้านล่างหรือสื่ออื่นๆ ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ได้

 • บทนิยาม

 • ซอฟต์แวร์ถูกกำหนดให้เป็นแพลตฟอร์มของง TRADING789 ที่สามารถดาวน์โหลดได้และ API
  ซึ่งรวมถึงสถานีเทรดเดอร์, ผู้ค้าที่ใช้งานอยู่ ตลอดจนซอฟต์แวร์, การปรับปรุงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ
  ที่ทำโดย TRADING789 และข้อมูลใดๆ สื่อไฟล์ คู่มือ, ผู้ใช้คู่มือการเขียนโปรแกรม, สัญญาณ, ข้อความ,
  การแจ้งเตือนและเอกสารอื่น ๆ ที่เผยแพร่โดย TRADING789
 • สัญญาอนุญาต หมายถึง สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ที่จำกัด ไม่ผูกขาดและสามารถเพิกถอนได้ไม่จำกัด
  และสามารถยกเลิกได้
 • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ

 • TRADING789 มอบสิทธิ์ในการติดตั้งเพื่อใช้เข้าถึงและเรียกใช้ซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ใดๆ ที่ท่านเป็นเจ้าของหรือควบคุมเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล โดยมิใช่เพื่อการค้ายกเว้นกรณีที่ท่านและ TRADING789 ได้ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร
  และระบุว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ EULA นี้
 • ขอบเขตและข้อจำกัด

 • ท่านไม่สามารถเช่าให้ยืม, ให้ยืม, ขาย, แจกจ่าย, นำมาใช้ใหม่, ส่งต่อให้อนุญาตซ้ำ หรือใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์รวมถึงข้อความ, ซอฟต์แวร์, ภาพกราฟฟิก, เสียง, รหัสหรือโลโก้ท่านไม่สามารถคัดลอก (ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดย EULA นี้) ถอดรหัส, ถอดรหัสวิศวกรรมย้อนกลับ, พยายามที่จะหารหัส, แก้ไข หรือสร้างงานลอกเลียนแบบของซอฟท์แวร์ , การปรับปรุงหรือส่วนหนึ่งส่วนใดรวมถึงข้อความซอฟต์แวร์, กราฟฟิก, วิดีโอ, เสียง, รหัส, การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้หรือบันทึก การพยายามทำเช่นนั้นเป็นการละเมิดสิทธิของ TRADING789 โดยข้อกำหนดของ EULA จะบังคับใช้การอัพเกรดใด ๆ ที่จัดหาโดย TRADING789 ซึ่งแทนที่และ / หรือเสริมซอฟต์แวร์ต้นฉบับยกเว้นกรณีที่มีการอัพเกรดดังกล่าวมาพร้อมกับใบอนุญาตแยกต่างหากซึ่งในกรณีนี้เงื่อนไขของใบอนุญาตจะมีผลบังคับใช้ซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการแจกจ่ายหรือใช้โดยบุคคลในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การกระจายหรือการใช้งานดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบเงื่อนไขของ EULA และปฏิบัติตามกฎหมาย
  หรือระเบียบข้อบังคับในประเทศที่ท่านใช้งานท่านจะไม่ใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ซอฟต์แวร์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือข้อมูลที่ให้ไว้กับท่านในซอฟต์แวร์คือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ TRADING789 และผู้ขายบุคคลที่สามของ บริษัท ผู้ออกใบอนุญาตและ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง EULA นี้จะให้สิทธิ์ในซอฟท์แวร์แก่ท่าน หรือข้อมูลใดๆที่จัดหาให้แก่ท่านในซอฟต์แวร์
 • ความเสี่ยง

 • ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาตนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่าการดาวน์โหลดและ / หรือการใช้ซอฟต์แวร์ของท่านจะทำให้ท่านเสี่ยงต่อการดาวน์โหลดและ / หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของท่านได้ ท่านยินยอมยอมรับความเสี่ยง เช่นความล้มเหลว หรือความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สายสื่อสาร หรือระบบและ / หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ โดย TRADING789 ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆที่กล่าวมาข้างต้น และท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายป้องกัน TRADING789 ไม่ให้เกิดอันตรายจากความเสียหายความสูญเสียค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น
 • ยินยอมให้ใช้ข้อมูล

 • ท่านยอมรับว่า TRADING789 สามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเ
  ตอร์ ระบบ และซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่รวบรวมไว้เป็นระยะๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาการปรับปรุงซอฟต์แวร์, การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆให้แก่ท่าน(ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับ EULA นี้
 • เชื่อมโยงกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม

 • ท่านสามารถเชื่อมโยงกับเนื้อหาของบุคคลที่สาม ผ่านการใช้ซอฟต์แวร์เว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ TRADING789 และ TRADING789 ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์บุคคลที่สามลิงค์ใดๆที่มีอยู่ในไซต์ของบุคคลที่สามหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามการรวมลิงค์ใดๆ ไม่ได้หมายความว่าได้รับการรับรองจาก TRADING789 ข้อมูลที่ส่งมาในซอฟต์แวร์อาจต้องได้รับการอนุมัติเพิ่มเติมจากผู้ขายหรือบุคคลที่สามที่จัดหาข้อมูลดังกล่าวท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการสมัคร และรับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่สาม และจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ หากมี
 • การพ้นสภาพ

 • ใบอนุญาตที่มอบให้แก่ท่านภายใต้ EULA นี้สามารถยุติโดย TRADING789 ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบโดยมีสาเหตุหรือไม่มีสาเหตุ TRADING789 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ของคุณภายใต้ใบอนุญาตนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจาก TRADING789 หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของ EULA นี้ เมื่อสิ้นสุดสัญญาอนุญาตท่านจะยุติการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดและทำลายสำเนาทั้งหมดทั้งฉบับหรือบางส่วนของซอฟต์แวร์ ท่านรับทราบว่าข้อมูลบางอย่างได้รับการจัดหาโดยบุคคลที่สามซึ่ง TRADING789 ได้ทำข้อตกลงไว้ในกรณีที่มีการยุติข้อตกลงใดๆ ระหว่างผู้ให้บริการข้อมูล หรือซอฟต์แวร์กับ TRADING789 บุคคลที่สาม TRADING789 จะหยุดให้ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์แก่ท่านโดยทันทีและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามข้อกำหนดในข้อ 10 ทั้ง TRADING789 หรือผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการข้อมูลภายนอกใด ๆ ที่ TRADING789 ได้ทำข้อตกลงไว้จะต้องรับผิดต่อท่านในเรื่องการบอกเลิกดังกล่าว
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

 • ท่านรับทราบว่าซอฟต์แวร์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ท่านรับทราบเพิ่มเติมว่าสิทธิ์ชื่อและผลประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ TRADING789 และผู้อนุญาตของบุคคลที่สาม แต่เพียงผู้เดียว และหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ชื่อหรือส่วนได้เสียในซอฟต์แวร์ยกเว้นที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนี้ท่านยินยอมที่จะไม่คัดค้านสิทธิ์ของ TRADING789 หรือสิทธิ์ของผู้อนุญาตบุคคลที่สามในหรือพยายามที่จะยืนยันสิทธิ์ใด ๆ ในซอฟต์แวร์ยกเว้นที่ระบุไว้ภายใต้ EULA นี้
 • การไม่รับประกัน

 • TRADING789 ไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์รวมถึงการรับประกันโดยนัยว่าสามารถขายได้ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์มีให้ “ตามสภาพ” และ “เท่าที่มี” และ TRADING789 ไม่รับประกันว่าจะมีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือความไม่ถูกต้อง TRADING789 ไม่รับประกันว่าซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการของท่านหรือการใช้งานของท่านจะไม่หยุดชะงัก, ทันเวลา, ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด TRADING789 ไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ซอฟต์แวร์จะถูกต้องหรือเชื่อถือได้หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์จะเป็นไปตามที่ท่านคาดหวังไม่มีข้อมูลหรือคำแนะนำที่เขียนโดย TRADING789 หรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องสร้างการรับประกัน TRADING789 และผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามผู้ให้สิทธิ์บุคคลที่สามและ บริษัทในเครือใดๆไม่ได้ให้การรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้อง หรือทันเวลาของข้อมูลใดๆ
  และทั้งหมดที่จัดหาให้ผ่านซอฟต์แวร์เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่บังคับใช้ของผู้บริโภคดังนั้นการยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับท่าน
 • ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 • ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต TRADING789 ผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามผู้จัดจำหน่ายรายอื่นหรือบริษัทในเครืออื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรือความเสียหายใดๆโดยทางอ้อมหรือโดยบังเอิญซึ่งรวมถึงการสูญหายของข้อมูล การหยุดชะงักทางธุรกิจ
  หรือความเสียหายเชิงพาณิชย์ หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของท่าน
  หรือการไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้โดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด ( สัญญาละเมิดหรืออื่น ๆ )และแม้ว่า TRADING789 ผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สาม ผู้ให้อนุญาตบุคคลที่สาม หรือบริษัทในเครืออื่นๆ ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว นอกจากนี้ TRADING789 จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นสำหรับความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุซึ่ง TRADING789 ดังกล่าวไม่มีทางควบคุมโดยตรง ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักรกลหรือสายสื่อสาร (รวมถึงโทรศัพท์สายเคเบิลและอินเทอร์เน็ต)การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ไวรัส, การโจรกรรม, ข้อผิดพลาดจากการดำเนินการ, สภาพอากาศที่รุนแรง หรือผิดปกติ (รวมถึงน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือเหตุการณ์อื่นๆ) การจลาจล, การก่อการร้าย, การจลาจลข้อพิพาทแรงงาน และปัญหาแรงงานอื่น, อุบัติเหตุ หรือการกระทำของรัฐบาลเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดในการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายโด
  ยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องดังนั้นข้อจำกัดนี้อาจไม่มีผลกับท่านการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามจะถูกควบคุมโดยข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้บังคับที่มีอยู่หากมีกับบุคคลที่สามดังกล่าว TRADING789 ไม่รับผิดชอบต่อซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามใดๆ
  และจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามดังกล่าวกับซอฟต์แวร์ของ TRADING789
  TRADING789 ไม่มีการรับประกันใดๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่น
 • กฎหมายที่บังคับใช้และเขตอำนาจศาล

 • EULA และการบังคับใช้ของ EULA นี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐนิวยอร์กโดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดแย้งทางกฎหมายและจะบังคับใช้เพื่อประโยชน์ของผู้สืบทอดและมอบหมายของ TRADING789 ไม่ว่าจะโดยการควบกิจการรวมหรืออื่นๆ ไม่ว่าท่านจะพำนักอยู่หรือทำธุรกิจกับ TRADING789 ในนิวยอร์กหรือที่อื่นๆก็ตามเว้นเสียแต่ว่าข้อพิพาทจะได้รับการควบคุมโดยคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ใช้บังคับท่านให้ยินยอมที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลของศาลรัฐบาลกลางและรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองและเขตของรัฐนิวยอร์กและขอยกเว้นการคัดค้านใดๆเพื่อความสะดวกหรือความเหมาะสมของสถานที่นั้น แต่อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรในที่นี้จะป้องกันไม่ให้ TRADING789 ดำเนินการใดๆ ในศาลแห่งเขตอำนาจศาลอื่นใด ถ้าด้วยเหตุผลใดๆ ศาลที่มีเขตอำนาจศาลพบบทบัญญัติใดๆ หรือบางส่วนของข้อนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ส่วนที่เหลือของสัญญาอนุญาตนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง
 • ภาษาที่บังคับใช้

 • คำแปลของใบอนุญาตนี้มีให้สำหรับความต้องการของท้องถิ่นหรือเพื่อความสะดวกของท่าน ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของสัญญาอนุญาตฉบับนี้ จะไม่อนุญาตให้มีผลบังคับตามขอบเขตที่กฎหมายในประเทศของท่าน
 • การแก้ไขไปยัง EULA

 • TRADING789 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการของ EULA ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงในเว็บไซต์ www.TRADING789.com ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นประจำเพื่อแก้ไขและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้