ນະໂຍບາຍສ່ວນບຸກຄົນ

ນະໂຍບາຍສ່ວນບຸກຄົນ

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ TRADING789  ເຄົາລົບສິດທິຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ເນື່ອງດ້ວຍເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມສຳພັນກັບທ່ານ ແລະເຮົາມີຄວາມພາກພູມໃຈໃນການຮັກສາຄວາມຊື່ສັດ ແລະຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ລູກຄ້າແຕ່ລະທ່ານດ້ວຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພ

*ຂໍ້ກຳນົດນີ້ກຳນົດໃຊ້ກັບລູກຄ້າເກົ່າ,ລູກຄ້າປັດຈຸບັນ ແລະ ລູກຄ້າໃໝ່ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດຂອງພະລາດຊະບັນຍັດຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນ ທ່ານມີສິດທີ່ໄດ້ຮັບສຳເນົາຂໍ້ມູນ

ສ່ວນຕົວທີ່ເຮົາໄດ້ຈັດເກັບໄວ້ ໂດຍການຊຳລະຄ່າທຳນຽມເພື່ອໃຫ້ທົ່ວເຖິງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນກຳນົດທີ່ຕັ້ງ ການຮຽກເກັບຂໍ້ມູນ ການກວດສອບ ແລະ ການຄັດລອກເນື້ອຫາອື່ນໆທີ່ຕ້ອງການ

ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ

ເມື່ອທ່ານສະໝັກຫຼືມີບັນຊີກັບ TRADING789ເຮົາຈະດຳເນີນການຮວບຮວມຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດ ເຊັ່ນ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການທາງການເງິນ, ການປະມວນຜົນຄຳຂໍ ແລະທຸລະກຳຂອງທ່ານ, ດຳເນີນການແຈ້ງທ່ານກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການຕ່າງໆທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ ແລະການບໍລິການອື່ນໆແກ່ລູກຄ້າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວລວມເຖິງ:

  • ຂໍ້ມູນການສະໝັກ : ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໃນການສະໝັກຫຼືໃນເອກະສານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ຊື່ ທີ່ຢູ່ ວັນເດືອນປີເກີດ ບັດປະຈຳຕົວທີ່ອອກໂດຍລັດຖະບານ ອາຊີບ ຊັບສິນ ແລະລາຍໄດ້
  • ຂໍ້ມູນການເຮັດທຸລະກຳ : ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆຂອງທ່ານກັບເຮົາ ແລະບໍລິສັດໃນເຄືອລວມເຖິງຂໍ້ມູນການສົນທະນາກັບທ່ານ ເຊັ່ນ ຍອດເຫຼືອໃນບັນຊີ ຂໍ້ມູນຊື້ຂາຍການສອບຖາມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ ແລະການຕອບຮັບຈາກທາງເຮົາ
  • ການຢືນຢັນຂໍ້ມູນ : ຂໍ້ມູນສຳຄັນທີ່ຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານເຊັ່ນ ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼືໃບຂັບຂີ່ລວມເຖິງຂໍ້ມູນພື້ນຖານຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເອກະສານທາງລັດຖະການ
    ຫຼືຈາກໜ່ວຍງານອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດໃນເຄືອ TRADING789 ຕາມກົດການຟອກເງິນຂອງສະຫະລາດຊະອະນາຈັກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງຮວບຮວມຂໍ້ມູນແລະດຳເນີນການຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ

ເຕັກໂນໂລຊີຄວາມປອດໄພ
 

TRADING  ໃຊ້ Secure Socket Layer (SSL) ເຕັກໂນໂລຊີການເຂົ້າລະຫັດເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທ່ານສົ່ງໃຫ້ເຮົາເຕັກໂນໂລຊີນີ້ສາມາດປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈາກການຖືກດັກຈັບໂດຍບຸກຄົນອື່ນເນື່ອງຈາກ TRADING789 ໃນລະຫວ່າງການສົ່ງຂໍ້ມູນ ເຮົາແນ່ໃຈວ່າເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາມີຄວາມປອດໄພແລະເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານສາກົນ ນອກຈາກນີ້ເຮົາຍັງໃຊ້ການປ້ອງກັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ firewall, ລະບົບຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງ ( ເຊັ່ນ ລະຫັດຜ່ານ ແລະເລກປະຈຳຕົວສ່ວນບຸກຄົນ )  ແລະ ໃຊ້ກົນໄກການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງເພື່ອຈະຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງລະບົບແລະຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ


ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບບໍລິສັດໃນເຄືອ

ເຮົາອາດແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກັບບໍລິສັດໃນເຄືອເນື່ອງດ້ວຍເຫດຜົນທາງທຸລະກິດ ເຊັ່ນ ດູແລບັນຊີຂອງລູກຄ້າ ແລະແຈ້ງລູກຄ້າໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນຫຼືບໍລິການໃໝ່ໆ ຫຼືເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນການຊື້ຂາຍຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດໃນເຄືອແລະພະນັກງານຕາມທີ່ກົດໝາຍກຳນົດ (ບໍລິສັດໃນເຄືອ ລວມເຖິງບໍລິສັດ ທີ່ TRADING789 ຄວບຄຸມຫຼືເປັນເຈົ້າຂອງຕະຫຼອດຈົນບໍລິສັດທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສຍ ) ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາແລກປ່ຽນກັບບໍລິສັດໃນເຄືອອາດລວມເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄປໃນຂ້າງເທິງ ເຊັ່ນ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ຂໍ້ມູນຊື້ຂາຍ ແລະຂໍ້ມູນບັນຊີຂອງທ່ານໂດຍບໍລິສັດໃນເຄືອຂ່າຍຂອງເຮົາຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານພາຍໃນຂອບເຂດແລະນະໂຍບາຍດຽວກັນກັບ TRADING789

ບໍລິສັດທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດໃນເຄືອທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ TRADING789 ໃນການໃນບໍລິການແກ່ທ່ານຈຳເປັນຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໃນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບແລະໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານພຽງໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ໃຫ້ບໍລິການ ແລະພາຍໃຕ້ການບັງຄັບບັນຊາ TRADING789 ເທົ່ານັ້ນ

TRADING789 ອາດລວບລວມຂໍ້ມູນຊື້ຂາຍ ແລະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນນັ້ນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍບໍ່ລະບຸຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ TRADING789 ອາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານແກ່ບຸກຄົນທີສາມເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳເພື່ອສະແດງຄວາມຍິນຍອມ ໂດຍ TRADING789 ຈະບໍ່ລະເມີດຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ

ກ່ຽວກັບ Cookies

Cookies ເປັນໄຟລ໌ນ້ອຍໆປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ເວັບໄຊທ໌ໃຊ້ງານເພື່ອຕິດຕາມຜູ້ເຂົ້າຊົມ ໂດຍ TRADING789 ຈະຕັ້ງຄ່າການເຂົ້າເຖິງ Cookies TRADING789 ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າໂຄສະນາຫຼືໂປໂມຊັ່ນໃດທີ່ສາມາດນຳຜູ້ໃຊ້ມາຍັງເວັບໄຊທ໌ TRADING789 ແດ່ ຫຼືສ່ວນໃດໆຂອງໜ່ວຍງານອາດໃຊ້ Cookies ຮ່ວມກັບຜະລິດຕະພັນແລະບໍລິການຂອງ TRADING789 ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກຳຂອງທ່ານເທິງເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ລວບລວມແລະນຳມາແບ່ງປັນຈະບໍ່ລະບຸຊື່ແລະບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວບຸກຄົນໄດ້

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທາງກົດໝາຍ

ພາຍໃຕ້ສະຖານະການທີ່ຈຳກັດ TRADING789 ອາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານແກ່ບຸກຄົນທີ່ສາມຕາມທີ່ກົດໝາຍອະນຸຍາດ ເຊັ່ນ TRADING789 ອາດເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອຮ່ວມມືກັບໜ່ວຍງານທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໝາຍສານ ຫຼືຄຳຮ້ອງຂໍອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປົກປ້ອງສິດຫຼືຊັບສິນຂອງ TRADING789 ເຮົາຈະບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງອື່ນໃດ ເວັ້ນແຕ່ນຳມາໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຖືກນຳມາໃຊ້ແນວໃດ ຫຼືທາງເຮົາໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກທ່ານແລ້ວ

ການເລືອກບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ

ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕອງໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຮົາອາດຮ້ອງຂໍ ຢ່າງໃດກໍຕາມອາດເຮັດໃຫ້ທາງເຮົາບໍ່ສາມາດເປີດ, ຮັກສາບັນຊີຂອງທ່ານ ຫຼືໃຫ້ບໍລິການແກ່ທ່ານໄດ້ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເຮົາພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທ່ານນັ້ນໝັ້ນໃຈວ່າຂໍ້້ມູນທັງໝົດທີ່ເຮົາມີກ່ຽວກັບທ່ານມີຄວາມຖືກຕ້ອງສົມບູນແລະເປັນປັດຈຸບັນທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາໄດ້ຫຼາຍໃນເລື່ອງນີ້ດ້ວຍການແຈ້ງໃຫ້ເຮົາຮູ້ໂດຍຊັດແຈ້ງວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານມີການປ່ຽນແປງຫຼືບໍ່

ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນແກ່ບໍລິສັດໃນເຄືອ ຫຼືບຸກຄົນທີ່ສາມທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ໃນນະໂຍບາຍນີ້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ເຮົາທາງອີເມວ support@TRADING789.com

ໃຫ້ຮູ້ວ່າຖ້າເຮົາໄດ້ຮັບແຈ້ງທາງອີເມວໃນການຂໍບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເຮົາຈະບໍ່ສາມາດໃຫ້ບໍລິການບັນຊີ ຂອງທ່ານໄດ້ແລະຕ້ອງປິດບັນຊີທີ່ທ່ານເປີດໄວ້