ນະວັດຕະກຳການລົງທຶນຟໍເຣັກຊ໌ທີ່ໃຫ້ນັກເທຣດທີ່ຕ້ອງການຈະຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການລົງທຶນຂອງຕົນເອງດ້ວຍການຕິດຕາມແລະກ໋ອບປີ້ການຊື້ຂາຍຟໍເຣັກຊ໌ຂອງມາດສະເຕີຫຼືຜູ້ມີປະສົບການໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກຊ໌ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການລົງທຶນນີ້ຄ້າຍໆກັບການລົງທຶນໃນກອງທຶນແຕ່ບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມໃນການຕິດຕາມຫຼືເຮັດການກ໋ອບປີ້ກັບເທຣດດິ້ງ 789

ໃຜແມ່ນມາດສະເຕີຫຼືຜູ້ມີປະສົບການ?

ມາດສະເຕີຫຼືຜູ້ມີປະສົບການແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການໃນຕະຫຼາດຟໍເຣັກຊ໌ມາເປັນໄລຍະເວລາດົນນານໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເຂົາເຈົ້າສາມາດຄວບຄຸມອາລົມຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມຄິດ ທັດສະນະຄະຕິ ເພື່ອສ້າງປະສິດທິຜົນທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນການລົງທຶນຈົນມີຄົນຢາກຈະຕິດຕາມແລະຮຽນແບບຮູບແບບການຊື້ຂາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ

ໂຊຊຽວເທຣດເຮັດວຽກແນວໃດ?

ໂຊຊຽວເທຣດເຮັດວຽກບົນພື້ນຖານຂອງໂຊຊຽວເນັດເວີກຢ່າງເຟດບຸກແຕ່ເຄືອຂ່າຍການຊື້ຂາຍຈະໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຝິກອົບຮົມທີ່ເຊິ່ງນັກເທຣດທີ່ລິເລີ່ມແລະເປັນມາດສະເຕີທີ່ມີປະສົບການສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ກົນລະຍຸດ, ວິທີ ແລະ ໄອເດຍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຜົນການຕອບແທນການລົງທຶນສູງສຸດຂອງພວກເຂົາຜ່ານຟໍເຣັກຊ໌ໂບຣກເກີ້ ເຊັ່ນເຮົາ ເທຣດດິ້ງ 789


ບໍລິສັດຂອງເຮົາມີກິດຈະກຳຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ລູກຄ້າສ້າງຄວາມສຳພັນຫຼືໝູ່ເພື່ອນ ເຊັ່ນ ສຳມະນາ, ການເດີນທາງ, ການແຂ່ງຂັນ ເຊິ່ງກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍໂຊຊຽວເທຣດເມື່ອນັກເທຣດໄດ້ຮູ້ຈັກກັນແລ້ວນັກເທຣດສາມາດມີໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຟໍເຣັກຊ໌ແລະ ມີຂໍ້ມູນຂອງນັກເທຣດມາດສະເຕີໃກ້ຊິດຂຶ້ນນັກເທຣດສາມາດພິຈາລະນາມາດສະເຕີໄດ້ເລິກຂຶ້ນແລະຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຕິດຕາມຫຼືເຮັດການກ໋ອບປີ້ກົນລະຍຸດ ທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ “ ກ໋ອບປີ້ເທຣດຫຼືການຮຽນແບບການຊື້ຂາຍ”

ເປັນຫຍັງເປັນໂຊຊຽນເທລົດ?

  • ປະຢັດຕົ້ນທຶນຄ່າປຶກສາຜູ້ຈັດການກຸ່ມຫຼັກຊັບການລົງທຶນ
  • ເປັນວິທີທີ່ງ່າຍໃນການສ້າງໝູ່ເພື່ອນໃໝ່
  • ໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ
  • ຊ່ວຍໃນການກະຈາຍຄວາມສ່ຽງ

ກ໋ອບປີ້ເທຣດແມ່ນຫຍັງ?

ກ໋ອບປີ້ເທຣດແມ່ນການຕິດຕາມມາດສະເຕີທີ່ນັກເທຣດສົນໃຈໃນຜົນການຊື້ຂາຍແລະເຮັດການກ໋ອບປີ້ວິທິການເທຣດເຊິ່ງນັກເທຣດສາມາດເລືອກກ໋ອບປີ້ການຊື້ຂາຍກັບມາດສະເຕີໜຶ່ງຄົນຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນໄດ້ເທົ່າທີ່ນັກເທຣດມີເງິນທຶນໃນການກ໋ອບປີ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂຂອງຟໍເຣັກຊ໌ໂບຣກເກີ້

ກ໋ອບປີ້ເທຣດເຮັດວຽກແນວໃດ

ເມື່ອນັກເທຣດເປີດບັນຊີໂຊຊຽວເທຣດແລະມີເງິນທຶນເທົ່າກັບຫຼືຫຼາຍກວ່າມາດສະເຕີນັກເທຣດສາມາດກ໋ອບປີ້ເທຣດແລະສັງເກດການມາດສະເຕີທີ່ຕິດຕາມເວລາໃດກໍໄດ້ໃນກໍລະນີທີ່ມາດສະເຕີສາມາດເຮັດກຳໄລ ນັກເທຣດທີ່ກ໋ອບປີ້ຈະໄດ້ກຳໄລເຊັ່ນກັນ ຢ່າງໃດກໍດີທຸກການລົງທຶນມີຄວາມສ່ຽງ ເມື່ອມາດສະເຕີຂາດທຶນນັກເທຣດທີ່ຕິດຕາມກໍຈະຂາດທຶນເຊັ່ນກັນເຫດຜົນທີ່ນັກເທຣດຈຳເປັນຕ້ອງມີເງິນທຶນເທົ່າກັບຫຼືຫຼາຍກວ່າມາດສະເຕີເພາະນັກເທຣດສາມາດເປີດຈຳນວນລ໋ອດໄດ້ເທົ່າມາດສະເຕີແລະຍັງຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເປີດຄຳສັ່ງຂາຍ

ເງື່ອນໄຂລະບົບກ໋ອບປີ້ເທຣດ

  1. ບໍລິສັດ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂປຣແກຣມກ໋ອບປີ້ເທຣດ ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງນັກລົງທຶນ
  2. ລູກຄ້າທຸກທ່ານສາມາດສະໝັກເພື່ອເປັນມາດສະເຕີ ໃຫ້ນັກລົງທຸນ ກ໋ອບປີ້ໄດ້ທັນທີ ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຢືນຢັນຕົວຕົນກັບບໍລິສັດ
  3. ນັກລົງທຶນສາມາດ ກ໋ອບປີ້ມາດສະເຕີຄົນໃດກໍໄດ້ ເຊິ່ງນັກລົງທຶນຕ້ອງຍອມຮັບຄວາມສ່ຽງທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍລິສັດບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງກຳໄລ
  4. ມາດສະເຕີຈຳເປັນຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ທາງໂບຣກເກີ້ຮູ້ ເມື່ອພົບຂໍ້ຜິດພາດຂອງລະບົບທັນທີ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນ
  5. ມາດສະເຕີຈະຕ້ອງເທຣດໂດຍບໍ່ໃຊ້ຊ່ອງວ່າງຂອງລະບົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ບໍລິສັດ
  6. ການຕັດສິນໃຈຂອງບໍລິສັດຖືເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ